Ελληνική & γαλλική βιβλιογραφία για τον υπερρεαλισμό

 

Γάλλοι συγγραφείς:

Louis Aragon
Antonin Artaud
André Breton
Leonora Carrington (Αγγλία)
René Crevel
Robert Desnos
Paul Eluard
Joyce Mansour
Benjamin Péret
Francis Picabia
Philippe Soupault
Tristan Tzara

Έλληνες συγγραφείς:

Νίκος Εγγονόπουλος
Ανδρέας Εμπειρίκος
Νικόλας Κάλας
Μάτση Χατζηλαζάρου

 

Γενική Βιβλιογραφία

Γαλλική βιβλιογραφία για τον υπερρεαλισμό

Marcel Raymond, De Baudelaire au surréalisme, Essai sur le mouvement poétique contemporain, R.A. Correa, Paris, 1933

Maurice Nadeau, L’histoire du surréalisme, Seuil, Paris, 1947

Roger Vailland, Le Surréalisme contre la révolution, Éditions Sociales, Paris, 1948

Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, Gallimard, Paris, 1950

Philippe Van Tieghem, Les grandes doctrines littéraires en France, De la Pléiade au surréalisme, PUF, Paris, 1957

Patrick Waldberg, Chemins du surréalisme, Éditions de la Connaissance, Bruxelles, 1965

Maurice Blanchot, L’entretien infini, NRF Gallimard, Paris, 1969

Robert Brechon, Le surréalisme, Armand Colin, Paris, 1969

Claude Abastado, L’introduction au surréalisme, Bordas, Paris, 1971

Xavière Cauthier, Surréalisme et sexualité, Gallimard, Paris, 1971

Léon Somville, Devanciers du surréalisme: les groupes d’avant-garde et le mouvement poétique 1912-1925, Droz, Genève, 1971

Gérard Durozoi – Bernard Lecherbonnier, Le surréalisme: théories, thèmes, techniques,  Librairie Larousse, Paris, 1972

Edmond Legoutière, Le surréalisme, Masson, Paris, 1972

André Thirion, Révolutionnaires sans révolution, Le Pré aux Clercs, Paris, 1972

Tison-Braun Michelin, Dada et le surréalisme; textes théoriques sur la poésie. Avec des notices historiques et bibliographiques, des analyses méthodiques, des notes, des questions, et une revue des opinions, Bordas, Paris, 1973

Philippe Audoin, Les Surréalistes, coll. «Écrivains de toujours», Seuil, Paris, 1973

Sarane Alexandrian, Le surréalisme et le rêve, Gallimard, Paris, 1974

Mary Ann Caws, Le manifeste et le caché: langages surréalistes et autres, Lettres Modernes, Paris, 1974

Gerard Durozoi – Bernard Lecherbonnier, André Breton – L’écriture surréaliste, Larousse Universite, Paris, 1974

La Révolution surréaliste (collection complète), ed. Jean-Michel Place, Paris, 1975

Marguerite Bonnet, André Breton: Naissance de l’aventure surréaliste, José Corti, Paris, 1975

René Passeron, Encyclopédie du surréalisme, Somogy, Paris, 1975

Gaёtan Picon, Journal du surréalisme 1919-1939, Skira, Genève, 1976

André Masson, Le rebelle du surréalisme: écrits, Hermann, Paris, 1976

Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme, Flammarion, Paris, 1977

Jean-Jacques Brochier, L’aventure des surréalistes: 1914-1940, Beau Livre, Paris, 1977

Louis Janover, Surréalisme, art et politique, Galilée, Paris, 1980

José Pierre, Tracts surréalistes et déclarations collectives, Éric Losfeld, Paris, 1980

Adam Biro – René Passeron, Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, Coédition Office du livre, Presses Universitaires de France, Fribourg et Paris, 1982

Jean-Louis Bédouin, Anthologie de la poésie surréaliste, Seghers, Paris, 1983

José Pierre, L’Univers surréaliste, Somogy, Paris, 1983

Henri Béhar – Michel Carassou, Le surréalisme, textes et débats, Livre de poche, Paris, 1984

Gérard de Cortanze, Le surréalisme, Solar-MA éditions, Paris, 1985

Whitney Chadwick, Les femmes dans le mouvement surréaliste, Le Chêne, Paris, 1987

Alain et Codette Virmaux, La Constellation surréaliste, La Manufacture, Lyon, 1987

Yves Bridel, Miroirs du surréalisme: essai sur la réception du surréalisme en France et en Suisse française (1916-1939),  L’âge d’homme, Lausanne, 1988

Gaëtan Picon, Le Surréalisme, Skira, Genève, 1988

Jean-Luc Rispail, Les Surréalistes. Une génération entre le rêve et l’action, Gallimard, Paris, 1991

René Passeron, Histoire de la peinture surréaliste, Le Livre de poche, Paris, 1991

Pierre Daix, La vie quotidienne des surréalistes: 1917-1932, Hachette, Paris, 1993

Olivier Barbarant – Anne Brunswic – José Pierre, Le surréalisme: Nadja d’André Breton, Gallimard, Paris, 1994

Michel Ballabriga, Sémiotique du surréalisme: André Breton ou la cohérence, Presses Universitaires du Mirail, 1995

Louis Janover, La Révolution surréaliste, coll. «Pluriel», Hachette, Paris, 1995

Annette Tamuly, Le surréalisme et le mythe (American University Studies Series II, Romance Languages and Literature), French Edition, Peter Lang International Academic Publishers, 1995

Elizabeth Lièvre-Crosson, Du cubisme au surréalisme, Milan, Paris, 1996

Jean-Paul Clébert, Dictionnaire du Surréalisme, Éditions du Seuil & Chamalières, A.T.P., Paris, 1996

Marie-Claire Bancquart, La poésie en France: du surréalisme à nos jours, Ellipses, Paris, 1996

Gérard Durozoi, Histoire du mouvement surréaliste, Hazan, Paris, 1997

Aude Prêta-de Beaufort, Le surréalisme, Ellipses, Paris, 1998

Pierre Chavot, L’ABCdaire du Surréalisme, Flammarion, Paris, 2001

René Passeron, Le surréalisme, Terrail, Paris, 2001

François Baudot, Mode et surréalisme, Assouline, Paris, 2002

Jacqueline Chénieux-Gendron, Il y aura une fois : une anthologie du surréalisme, Gallimard Folio, Paris, 2002

Yvonne Duplessis, Surréalisme et paranormal, JMG Éditions, Agnières, 2002

Gérard Durozoi, Le Surréalisme, Hazan, Paris, 2002

Ariane Guieu, Le surréalisme, Bréal, Paris, 2002

Anne Egger, Le Surréalisme: la révolution du regard, Scala, Paris, 2002

Louis Janover, Le Surréalisme de jadis à naguère, Paris-Méditerranée, 2002

Werner Spies, La révolution surréaliste, Centre Pompidou, Paris, 2002

Jean Clair, Du surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux tables tournantes, Mille et une nuits, Paris, 2003

Michel Murat, Surréalisme, Le Livre de Poche, Paris, 2003

Ado Kyrou, Le Surréalisme au cinéma, Ramsay cinéma, Paris, 2005

Gérard De Cortanze, Le monde du surréalisme (réédition augmentée de l’œuvre Le surréalisme), Complexe, Bruxelles, 2005

Christian Demilly, Le surréalisme: les enfants terribles de l’art, Palette, Paris, 2006

Christine Dupouy, La question du lieu en poésie: du surréalisme jusqu’à nos jours, Rodopi, Amsterdam – New York, 2006

Michel Poivert, L’Image au service de la révolution : photographie, surréalisme, politique, Le Point du jour, Paris, 2006

Luc Vigier, Le Surréalisme, Bibliothèque Gallimard, Paris, 2006

Fabrice Flahutez, Nouveau Monde et Nouveau Mythe. Mutations du surréalisme de l’exil américain à l’écart absolu 1941-1965, Les Presses du réel, Dijon, 2007

Martine Antle, Cultures du surréalisme, les représentations de l’autre, Châtenay-Malabry, Acoria, 2007

Xavier Canonne, Le surréalisme en Belgique: 1924-2000, Actes Sud, Paris, 2007

Asholt Wolfgang – Hans Siepe, Surréalisme et Politique – Politique du Surréalisme, Rodopi, New York, 2007

Timo Kaitaro, Le Surréalisme: Pour un réalisme sans visage, L’Harmattan, Paris, 2008

Olivier Penot-Lacassagne – Emmanuel Rubio, Le surréalisme en héritage: les avant-gardes après 1945, Colloque de Cerisy-la-Salle, L’Âge d’homme, 2008

Cathrin Klingsöhr-Leroy, Le surréalisme, Taschen, Cologne, 2009

Quentin Bajac – Clément Chéroux, La subversion des images: surréalisme, photographie, film, catalogue d’exposition, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2009

Paul Aron – Jean-Pierre Bertrand, Les 100 mots du surréalisme, Presses Universitaires de France, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 2010

Tania Collani, Le Merveilleux dans la prose surréaliste européenne, Hermann, Paris, 2010

Pierre Grouix, Le surréalisme, Ellipses, Paris, 2010

Sophie Leclercq, La Rançon du colonialisme – Les surréalistes face aux mythes de la France coloniale (1919-1962), Les Presses du Réel, Dijon, 2010

Chantal Vieuille – Timothy Baum, Nusch portrait d’une muse du Surréalisme, Artelittera, Paris, 2010

Geneviève Winter, 100 fiches sur les mouvements littéraires, Bréal, Paris, 2010

Elena Galtsova, Le Surréalisme et le théâtre. Pour une esthétique théâtrale du surréalisme français, RGGU, Moscou, 2012

Patrick Lepetit – Bernard Roger, Le surréalisme: Parcours souterrain, Devry, Paris, 2012

Jacqueline Chenieux-Gendron, Surréalismes. L’esprit et l’histoire, Champion classiques, Paris, 2014