Βιβλιογραφία για τον André Breton

Julien Gracq, André Breton, Librairie José Corti, Paris, 1948

Isidore Isou, Réflexions sur André Breton, Éditions lettristes, Paris, 1948

Claude Mauriac, André Breton, Éditions de Flore, 1949

Marc Eigeldinger, André Breton, essais et témoignages, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, Montreux, 1949

Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, Gallimard, 1950 

Victor Crastre, André Breton, Éditions Arcanes, Paris, 1952

Jean-Louis Bédouin, André Breton, coll. Poètes d’aujourd’hui, Seghers, Paris, 1955

Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme, Gallimard, Paris, 1967

Pierre de Massot, André Breton le Septembriseur, Éditions du Terrain Vague, Paris, 1967

André Breton et le mouvement surréaliste, numéro spécial de la N.R.F., avril 1967

Charles Duits, André Breton: a-t-il dit passe, coll. Dossiers des Lettres Nouvelles, Denoël, Paris, 1969

Philippe Audoin, Breton, coll. Pour une Bibliothèque idéale, Gallimard, Paris, 1970

Sarane Alexandrian, André Breton par lui-même, Seuil, Paris, 1971

Marguerite Bonnet, Les critiques de notre temps et Breton, Garnier Frères, Paris, 1974

Jacques Demougin – Gérard Durozoi – Bernard Lecherbonnier, André Breton: l’écriture surréalisme, coll. Thèmes et textes, Larousse université, Paris-VIe, 1974

Marguerite Bonnet, André Breton: Naissance de l’aventure surréaliste, Librairie Jose Corti, Paris, 1975

Dusan Matic, André Breton: Oblique, Fata Morgana, Montpelier, 1976

Gérard Legrand, André Breton en son temps, Le Soleil Noir, Paris, 1976

Jean-Claude Blachère, Les Totems d’André Breton: surréalisme et primitivisme littéraire, coll. Critiques Littéraires, L’Harmattan, Paris, 1977

Gérard Legrand, Breton, coll. Les Dossiers Belfond (dir. Max Chaleil), Paris, 1977

André Vielwahr, Sous le signe des contradictions: André Breton de 1913 à 1924, Librairie A.-G. Nizet, Paris, 1980

Paule Plouvier, Poétique de l’amour chez André Breton, José Corti, Paris, 1983

André Breton, numéro spécial du Magazine Littéraire, nº 254, mai 1988

Henri Béhar, André Breton: Le grand indésirable, Calmann-Lévy, Paris, 1990

Pascaline Mourier-Casile, Nadja d’André Breton (essai et dossier), Folio, Paris, 1994

Olivier Barbarant – Anne Brunswic – José Pierre, Le surréalisme: Nadja d’André Breton, Gallimard, Paris, 1994

Etienne-Alain Hubert – Philippe Bernier, André Breton, ADPF A. Parisian, L.A.Dujardin, Paris, 1997 (ce livre accompagne l’exposition André Breton réalisée par l’adpf en mai 1997)

Etienne-Alain Hubert et Philippe Bernier, Connaissance d’une œuvre: Nadja, André Breton, Breal, Paris, 2002

Jean-Paul Torok, André Breton ou la Hantise de l’absolu, L’Harmattan, Paris, 2011

Cristelle Vigier, André Breton: Brève histoire du Surréalisme, Éditions République des Lettres, Paris, 2012

Marie-Francine Mansour, Une vie surréaliste: Joyce Mansour, complice d’André Breton, France-Empire, Paris, 2014

Henri Béhar et Laurent Guillaut, André Breton, initiateur découvreur: La maison verre, Editions de l’Amateur, 2014

 

Βιβλιογραφία στα ελληνικά

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Δεν άνθησαν ματαίως: ανθολογία υπερρεαλισμού, Νεφέλη, Αθήνα, 1980

Ανδρέας Καραντώνης, Προσωπικό με την ποίηση του Δ. Παπαδίτσα: Αναφορές στον Υπερρεαλισμό, Γνώση, Αθήνα, 1981

Εμίλ Βεράρεν, Ηχώ: μεταφράσεις ποιημάτων, μτφρ. Α. Καραντώνης, Γνώση, Αθήνα, 1982

Sarane Alexandrian, Μπρετόν, μτφρ. Ε. Στεφανάκη, Θεμέλιο, Αθήνα, 1986

Jean-Louis Bédouin, André Breton, μτφρ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα, 1987

Sarane Alexandrian, Οι απελευθερωτές του έρωτα, μτφρ. Φ. Κονδύλης, Αθήνα, 1988

Περιοδικό Διαβάζω «Αντρέ Μπρετόν», τ. 207, Ιανουάριος 1989

Χρήστος Σαλταπήδας, Οι ελληνικές μεταφράσεις των υπερρεαλιστικών κειμένων (Αντρέ Μπρετόν), Πόρφυρας, Κέρκυρα, 1995

Julien Gracq, Επάνοδος στον Μπρετόν, μτφρ. Έ. Κακναβάτος, Άγρα, Αθήνα, 1997